Kommunikationsutbildning

Varför kommunikationsutbildning? Förmågan att kommunicera inom en organisation och mellan dess enskilda individer är av essentiell betydelse för alltifrån trivsel, gemenskap och motivation till lönsamhet, produktivitet och utveckling. Det är viktigt att organisationen och dess medlemmar känner till vad som ska kommuniceras, vilka de ska kommunicera med och hur de ska göra det.

Kommunikativt ledarskap under retorikkurs

Det är därför vanligt att både ledare och medarbetare går en kommunikationsutbildning, för att t ex lära sig tekniker på retorikkurs för presentation och argumentation eller kommunikativt ledarskap. Utbildningsinsatserna i en retorikkurs ökar möjligheten för att budskap uppfattas på rätt sätt, tas på allvar och får gehör hos mottagarna för informationen.

Kommunikationsutbildning nuKommunikationsutbildning för alla

Det är inte bara chefer och personer i kundtjänst och support som har behov av kommunikationsutbildning. I stort sett alla är informella budbärare av företagets produkter och tjänster och i varje kontakt med kunden kan en möjlighet till försäljning uppkomma. En organisation som inser möjligheterna och fördelarna med att ha en personalstyrka som kan grunderna i försäljning ligger alltid steget före konkurrenterna.

Modern kommunikationsutbildning

I dagens mediesamhälle är kommunikation ett begrepp som används om allt från ett vanligt samtal till ett nyhetsinslag som når miljontals personer i hela världen. I grunden handlar det om ett samspel mellan få eller många personer, där det helt enkelt handlar om att man ska göra sig förstådd, med hjälp av ord – skrivna eller talade – men även andra medel som bilder, kroppsspråk och andra metoder.

Politiskt kommunikativt ledarskap

Men det är först i vår samtid som ordet kommunikation framför allt används om samspelet mellan människor. Alla som är tillräckligt gamla för att minnas 90-talet vet nog att Sverige på den tiden hade en kommunikationsminister, som på intet sätt hade något att göra med media och inte kommunicerade mer än någon annan regeringsmedlem. Den mest kände politikern på denna post var Olof Palme mästare i kommunikativ ledarskap. På den tiden användes ordet oftast i plural, om persontransporter.

Kommunikationsutbildning berör alla yrkesgrupper

Men idag handlar ju kommunikation i första hand om att överföra och utbyta information, och de flesta yrkesgrupper har nytta av en kommunikationsutbildning. En god kommunikatör får helt enkelt bättre resultat. Bättre ledarskap och samarbete, färre missförstånd, bättre möjligheter att föra fram sina egna och/eller företagets åsikter, större delaktighet – listan på fördelar kan göras mycket lång.

Eftersom vi översköljs med så många budskap från alla håll, är det lätt att viktig information drunknar. En kommunikationsutbildning lär ut hur man noggrant och medvetet väljer ut vad som ska förmedlas, vilken metod man ska använda, och hur man ska få återkoppling från mottagaren, för att kommunikationen ska bli effektiv. Det handlar ju om en process och minst lika viktigt som vad man talar är att budskapet faktiskt når fram, och väcker en reaktion hos motparten.

Kommunikativt ledarskap i vardagen

Mest uppenbart är kommunikationsbehovet kanske för den som arbetar med marknadsföring och försäljning, även om dessa yrkesgrupper oftast redan har en kommunikationsutbildning i botten. Men det handlar också om samspelet mellan chefer och medarbetare, inom ledningsgruppen eller i förhållande till samarbetspartners av olika slag.

Kommunikationsutbildning nuKommunikationsutbildning är inte bara presentationsteknik

Presentationsteknik där man lär sig allt från kommunikationsteori till hur man använder verktyg som Power Point på ett optimalt sätt, men framför allt hur man fångar och behåller lyssnarnas uppmärksamhet, är ett exempel på en användbar kommunikationsutbildning.

Både vid ett samtal på tu man hand och vid en diskussion i grupp har man nytta av träning i retorik och argumentationsteknik, och båda dessa kan man lära sig mer om i en kommunikationsutbildning. Hur övertygar man motparten utan att uppfattas som påträngande, rent av som en besserwisser? I vilka situationer är det bättre att slappna av vara lyhörd för motparten? Kanske är det en fördel att låta sig övertygas i stället, och därmed förbättra samarbetsklimatet och komma bort från låsta positioner.

Konflikthantering

Men i en förhandlingssituation kanske man inte har utrymme att vara lika flexibel, och handlar det om konfliktsituationer där man kanske ska hantera ”besvärliga människor” eller missnöjda kunder krävs det egenskaper som fingertoppskänsla, psykologisk finess och personlig mognad. Även om man har lång erfarenhet av att hantera sådana situationer och konflikthantering blir man aldrig fullärd, men under resans gång kan man alltid komplettera sina kunskaper med en relevant kommunikationsutbildning.

Kommunikativt ledarskap för ny som chef

Kunskaper inom kommunikation och kommunikativt ledarskap är särskilt viktiga för dig som är ledare och chef. Du ska kunna framföra både roliga och tråkiga budskap till din personal , framlägga förslag och åsikter inför ledningsgrupp och chefskollegor och du ska kunna hantera de yttre intressenterna såsom media, leverantörer, kunder, branschorganisationer och konkurrenter. I detta ingår även att hänga med i de senaste trenderna inom sociala medier såsom Facebook, Twitter och LinkedIn.

Är du ny som chef kan detta vara omvälvande för dig och det kan vara svårt att känna sig bekväm i den nya rollen, särskilt om du ska tala inför dina tidigare arbetskamrater. Med en eller flera kommunikationsutbildningar i ryggen är du väl förberedd och du känner dig mer säker och trygg i ditt framförande.

Kundbemötande är en kommunikationsutbildning

Att ha en kundhantering som presterar ett ypperligt kundbemötande är guld värt för alla som bedriver en rörelse. Men har ledningen för verksamheten tydligt berättat vilka förväntningar som finns på personalen i kundtjänst, på säljarna, på supporten osv? Har de förmedlat var ribban ska ligga och tydligt angett rutiner och regler för reklamationer, klagomål, byten, rabatter, leveranstider mm?

Utan denna viktiga bas är det näst intill omöjligt att få till en god kundhantering och det är heller inte troligt att medarbetarna, som möter kunderna, känner trivsel, trygghet och utveckling i arbetet. Grunden för bra kundbemötande måste läggas först, internt, och verkligen förankras hos personalen. Medarbetare som mår bra och upplever att arbetsgivaren satsar tid och engagemang på dem presterar ett så mycket bättre kundbemötande.

Bättre kundbemötande

När basen är på plats finns också förutsättningarna för god kundhantering och för att kunna ge kunderna den service de vill ha. Med ett ordentligt regelverk i ryggen känner alla i företaget, som träffar kunder, en god säkerhet och slipper tveka eller fråga andra i mer komplicerade frågor. På detta sätt skapas en bättre kundbemötande och möjlighet för dialog med kunderna.

Utmärkt kundbemötande

När kunderna känner att de pratar med någon som verkligen vet vad som gäller, ökar deras förtroende för företaget som helhet och viljan till köp blir större. En känsla av ordning och reda sprider sig, både inom företaget och ut mot kunderna. Nu finns rätta förutsättningarna för ett utmärkt kundbemötande och grunden för trivsel och tillfredsställelse är lagd.

Nu är det dags att börja arbeta med er goda kundhantering. Här finns massor av saker att göra men en grundläggande inställning om bra kundbemötande är viktig att stanna upp vid. Det är väldigt vanligt att när man kommer som kund rullas röda mattan ut och man får all uppmärksamhet, ända fram till köpet är genomfört. Därefter tappar det säljande företaget intresset helt och om det är riktigt illa tas inte ens ögonkontakt efter genomfört köp (om det sker öga mot öga, t ex i en butik). Vill denna kund komma tillbaka och bli lika illa bemött? Det är inte sannolikt. Gott och utmärkt kundbemötande innefattar även enkel men äkta artighet, detta kan göra skillnaden mellan ett enstaka köp och en trogen kund. Allt om kundbemötande lär du dig under en kommunikationsutbildning.

Kommunikativt ledarskap – en ledarskapsutbildning

Hur tydligt man än förmedlar information som chef eller arbetsledare, brukar det ändå finnas medarbetare som säger att de inte har blivit informerade eller tillfrågade. Kommunikativt ledarskap handlar om att använda alla kanaler på bästa sätt, utifrån varje given situation, och se till att kommunikationen verkligen förankras i gruppen genom feedback och dialog. Det är just genom att bli uppmärksam på detta växelspel som man finslipar sin kommunikationsförmåga, och detta kan man få hjälp av genom en väl sammansatt ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap.

Ledarskap

En mycket viktig nyckel till framgång för chefer är just konsten i ett hållbart ledarskap att tydligt och övertygande kunna kommunicera med de anställda. Och det handlar mer om att vara en duktig lyssnare än en skicklig retoriker. Som chef vill man ju öka graden av motivation, engagemang och kunskap hos medarbetarna, men det handlar också om att vara lyhörd för deras behov och kapacitet.

Förbättra sin förmåga till kommunikativt ledarskap

Ett viktigt led i processen för att förbättra sin förmåga till kommunikativt ledarskap är att analysera brister i den nuvarande kommunikationsprocessen. Brukar det ofta hända att information inte går fram, trots att du tycker att du varit tydlig? Hur mycket av din tid som chef tillbringar du med att kommunicera? Reflekterar du över hur denna kommunikation ser ut och hur den uppfattas av andra?

Om man blir mer medveten om kommunikationsprocessen blir det lättare att välja rätt kanal för varje tillfälle. En färsk undersökning har visat att chefer som lägger mycket tid på småprat, det man kan kalla för det löpande samtalet, skapar förtroende, och uppnår större effektivitet. Det kan alltså handla om att gå runt och prata och vara synlig.

Kommunikativt ledarskap göt möten mer effektiva

I de allra flesta situationer är faktiskt ett personligt samtal – avtalat i förväg eller spontant i korridoren – mycket mer verkningsfullt än e-post eller telefon. Men i vilka situationer bör man börja med att sammankalla ett möte med hela gruppen, och när är det en fördel att först diskutera på individnivå? Och hur kan man med hjälp av ett kommunikativt ledarskap bidra till att göra mötena mer effektiva och givande?

Det finns inga färdiga svar, men genom att bli mer uppmärksam på de mekanismer som ligger bakom samspelet mellan individerna kan man börja kommunicera både mera medvetet, och parallellt med detta även mer intuitivt. I stor utsträckning handlar det om grundläggande psykologiska processer, alltså hur man bearbetar sinnesintrycken via perception och kognition, med andra ord hur man över huvud taget tar in själva informationen. Men minst lika viktigt är de reaktioner som uppstår inom personen, när informationen tolkas, vilket du lär dig under en kommunikationsutbildning i kommunikativt ledarskap.

Kommunikativt ledarskap och kommunikationsprocessen

Det handlar givetvis också om att lära känna både sig själv och sina medarbetare bättre. Om man vill genomföra framgångsrikt förändringsarbete gäller det ju att de mål man sätter upp är förankrade i organisationen. Men även vid kriser och konflikter, på individnivå och inom hela företaget, har man stor nytta av ett kommunikativt ledarskap.

Om man lär sig att möta de anställda där de befinner sig, förstå deras utvecklingspotential och gradvis öka deras motivation och engagemang ökar inte bara trivseln utan hela energinivån på arbetsplatsen. Det handlar om en tvåvägskommunikation, i syfte att öka personalens delaktighet i företagets mål och visioner.

Kommunikativt ledarskap handlar om att tydlig

Kommunikativt ledarskap handlar om att vara lyhörd, men ändå stark och tydlig. Man måste visa integritet och kunna hävda sin åsikt, samtidigt som man är öppen för andras åsikter. Och just öppenhet och prestigelöshet, där man kan ge och ta kritik och inte är rädd för att hantera konflikter. Högt i tak främjar goda relationer och ett bra klimat på arbetsplatsen, vilket i sin tur är en bra grogrund för innovationer.